Dolina Noteci

Obszar Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004

Obejmuje dwa odrębnie wyznaczone obszary specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003 i Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, a także pokrywa się w całości z obszarem chronionego krajobrazu Dolina Noteci.

Dolina Noteci położona jest w dwóch województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Wielkopolski fragment, zlokalizowany w północnej części województwa, obejmuje dolinę Noteci między Wieleniem a Osiekiem nad Notecią, z wyłączeniem niewielkiego fragmentu w okolicach Ujścia. W obrębie ostoi największy udział powierzchniowy zajmują siedliska łąkowe i zaroślowe (około 80% wszystkich siedlisk w obszarze). Są to trwałe użytki zielone, głównie łąki kośne, torfowiska niskie z fragmentami zalewowych łąk i trzcinowisk, z enklawami zakrzewień i zadrzewień.

Na zboczach doliny znajdują się płaty muraw kserotermicznych i suche wrzosowiska (okolice Białej, Mikołajewa, Gulcza). Lasy, głównie liściaste, pokrywają około 7% ostoi. Dolina Noteci odgrywa bardzo duże znaczenie jako jeden z głównych w Polsce obszarów migracji ptaków, a także jako cenna ostoja awifauny lęgowej, wśród której na szczególną uwagę zasługują gatunki wodne i błotne, jest to także jedna z najważniejszych w zachodniej Polsce ostoi bobra i wydry. W wodach Noteci stwierdzono rzadkie gatunki ryb, m.in.: bolenia, piskorza, głowacza białopłetwego, łososia, świnkę i certę, a w starorzeczach i torfiankach występuje kumak nizinny. W dolinie znajdują się także stanowiska roślin rzadkich i ginących w Wielkopolsce, m.in. czyśćca prostego, głowienki wielkokwiatowej, groszku błotnego, kukułki krwistej i szerokolistnej, marzanki barwierskiej.

Obszar ten poza wysokimi walorami przyrodniczymi, jest interesujący także pod względem kulturowym i turystycznym. Na Noteci zlokalizowane jest 10 śluz, z których 5 wpisano do ewidencji zabytków, a w okolicy doliny znajduje się wiele innych obiektów zabytkowych, takich jak kościoły, cmentarze wojenne, pomniki czy dworki.

Region ma dość rozbudowaną ofertę aktywnej turystyki i szeroką bazę noclegową. Dostępne są tu szlaki rowerowe, piesze i wodne, m.in. fragment Międzynarodowej Trasy Rowerowej Euro Route R-1 i Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej, szlak żeglugowy – odcinek tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolski i element międzynarodowej drogi wodnej E70, szlak kajakowy na Noteci i inne.

 

  • Data publikacji: 1 Lipca 2013
  • Autor: Poznaj swoją Naturę
  • Drukuj