Ujście Warty

Ujście Warty to ostoja zarówno ptasia, jak i siedliskowa. Jest jednym z najcenniejszych terenów przyrodniczych kraju. Teren słynie z bogactwa gatunkowego ptaków (ponad 270 gatunków) i ich liczebności (jednego dnia może tu przebywać ponad 250 tys. ptaków), bagien oraz muraw kserotermicznych należących do osobliwości flory.

ujście wartyOstoja Ujście Warty to tereny zalewowe dolnego odcinka Warty wraz z jej ujściem do Odry, fragment doliny Odry oraz teren otoczony wałami, między Kostrzynem i Słońskiem. Obejmuje  tereny podmokłe, łąki i pastwiska z licznymi kanałami i starorzeczami oraz lasy podmokłe, buczyny i dąbrowy. Jest to krajobraz półnaturalny, gdzie wcześniej rósł  gęsty las łęgowy, a Warta uchodziła do Odry, tworząc niedostępne zabagnione tereny. W połowie XVIII w. Fryderyk Wielki zarządził przeprowadzenie prac melioracyjnych. Wiosną ok. 1/3 obszaru jest zalana wodą, która gromadzi się od późnej jesieni, a najwyższe jej stany notowane są na przełomie marca i kwietnia. Roczne wahania poziomu wody sięgają nawet 4 m.

Dzięki kilkuwiekowemu użytkowaniu poprzez ekstensywną gospodarkę rolną, której ważnym elementem było wykaszanie łąk przy pomocy bydła i koni, wykształciły się korzystne warunki dla bytowania ptaków.

Ujście Warty to ptasie terytorium, gdzie spotkać można to m.in.: kropiatkę, rybitwę czarną, derkacza, wodniczkę. Występuje tu także wiele ssaków (ponad 40 gatunków), w tym bóbr, wydra, nocek duży i mopek. Wśród gadów i płazów można tu spotkać kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą.

Ujście Warty upodobały sobie bardzo rzadkie gatunki ptaków. Co roku gnieździ się tu kilka par ostrygojadów. Jesienią ostoja jest opanowana przez ptaki migrujące, głównie gęsi arktyczne (zbożowa, białoczelna), wśród których najliczniejsza jest gęś zbożowa, symbol Parku Narodowego „Ujście Warty”. Średnio, co roku, pojawia się ich tu ok. 100 tys.. Zima charakteryzuje się obecnością łabędzi krzykliwych (ok. 2,5 tys.), dla których Ujście Warty, jest najważniejszym miejscem zimowania w Polsce, jak również zimujących bielików (ok. 60 osobników).

W obrębie Ujścia Warty znajdują się tereny objęte niemal wszystkimi formami ochrony przyrody. Najważniejszym z nich jest Park Narodowy „Ujście Warty”, istniejący od 2001 roku, Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, trzy rezerwaty: Pamięcin, Dolina Postomi oraz Lemierzyce, a także trzy obszary chronionego krajobrazu.

Obszar można zwiedzać pieszo lub rowerem szlakami turystycznymi i ścieżkami przyrodniczymi. Na uwagę zasługują ścieżki wytyczone na terenie Parku Narodowego tj.: „Mokradła”, „Olszynki”, „Ptasim szlakiem”, „Na dwóch kółkach przez Polder Północny” oraz punkty obserwacyjne - II Górka czy Wieża Czarnowska. Przez ciekawy teren poprowadzono szlaki „Gęgawy”, „Derkacza” i „Dzięcioła”, jest stworzone przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, którego członkowie w 2002 roku powołali do życia Rzeczpospolitą Ptasią. Można tu także uprawiać turystykę wodną , głównie kajakową, po Warcie lub na wodach poza granicami parku narodowego. Warto odwiedzić "Przyrodniczy Ogród Zmysłów" i wieżę widokową w Chyrzynie, obejrzeć ruiny zamku Joannitów i kościół  w Słońsku, zwiedzić Stare Miasto w Kostrzynie nad Odrą, zespół folwarczno-pałacowy i kościół w Dąbroszynie, zabytkowe pompownie w Słońsku i Kostrzynie, Muzeum Chwały Oręża Polskiego oraz Park Drogowskazów i Kamieni Milowych w Witnicy. Ciekawostką turystyczną jest także czynny prom w Kłopotowie, przeprawiający na prawy brzeg Warty, dzięki czemu możliwe jest objechanie rowerem parku narodowego.

 

------------------------

Fot. Piotr Dobrzyński; Ujście Warty, gęś białoczelna

  • Data publikacji: 1 Lipca 2013
  • Autor: Poznaj swoją Naturę
  • Drukuj