O GDOŚ


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie:

 • zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000,
 • kontroli procesu inwestycyjnego.

Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach GDOŚ jest również tworzenie  i koordynacja krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju" w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Urząd powstał na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Obecnie Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska jest dr Michał Kiełsznia, mianowany przez premiera Donalda Tuska 23 stycznia 2009 r.

Podstawowe zadania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym:
  • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
  • postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • wykonywanie zadań związanych z:
  • siecią Natura 2000 - opracowywanie projektu listy obszarów, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji, składanie raportów i notyfikacji do Komisji Europejskiej,
  • prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS,
  • utworzeniem i koordynacją funkcjonowania krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w Polsce,
 • sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz programu działań,
 • opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 • wydawanie zezwoleń, w tym m.in.:
  • o odstępstwach od zakazów na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody,
  • dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową i innych,
  • na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt,
 • prowadzenie centralnego rejestru form ochrony przyrody.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

 • Data publikacji: 1 Lipca 2013
 • Autor: Poznaj swoją Naturę
 • Drukuj
Organizator
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni