Regulamin


Regulamin serwisu internetowego

PoznajNature.pl

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1.  Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.PoznajNature.pl (zwanego dalej: „Serwisem”), w tym ogólne zasady realizacji przez Administratora usług (zwanych dalej „Usługami”) świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom Internetu dostęp do informacji na temat obszarów Natura 2000 w Polsce oraz kampanii "Poznaj swoją Naturę".
 3. Serwis jest administrowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie, 00-922, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

§ 2

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator umożliwia zapoznanie się Użytkownikowi Internetu z informacjami o tematyce, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, publikowanymi w ramach Serwisu.
 2. Serwis nie przewiduje:

1)    możliwości publikacji i utrzymywania w ramach Serwisu wypowiedzi Użytkowników Internetu, w szczególności wymiany poglądów oraz informacji o charakterze poradnikowym związanych z tematyką Serwisu;

2)    publikacji i utrzymywania na stronach Serwisu prowadzonych przez Użytkowników Internetu dzienników internetowych (tzw. blogów);

3)    możliwości publikacji indywidualnych komentarzy Użytkowników Internetu odnoszących się do informacji publikowanych przez Serwis.

 1. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików cookies: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 10.0, Safari 5.0).
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystający z Serwisu, Użytkownik Internetu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Użytkownik Internetu korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczajów przyjętych w Internecie oraz dobrych obyczajów.

§ 3

Prawa wyłączne

 1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, a także kompilacje stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów Administratora usług lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników Internetu z materiałów, o których mowa w ust. 1, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

1)  zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

2)  umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

3)  zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

4)  rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

 1. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

1)    okresowego wyłączenia Serwisu bez powiadomienia;

2)    zmiany profilu Serwisu;

3)    zamknięcia Serwisu.

 1. Administratorowi przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, przy czym Administrator nie jest zobowiązany do uzasadnienia zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 3, zostaną wprowadzone do Serwisu w formie ogłoszenia. Administrator dokona jednocześnie publikacji ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika Internetu z Serwisu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3, jest równoznaczne z ich akceptacją.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Administratora związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w ust. 2-3 Regulaminu jest wyłączona.
 5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika Internetu lub osobę trzecią treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów w części lub w całości dotknięte sankcją nieważności, Administrator zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, aby nieważność usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 7. Administratorowi przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.
 8. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

 

 • Data publikacji: 1 Lipca 2013
 • Autor: Poznaj swoją Naturę
 • Drukuj
Organizator
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni